لیست آخرین قیمت یخچال در ساوان کالا

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28 فوت نقره ای
۱ یخچال ال جی 705 بالا پایین 28 فوت GNM-705HLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت 3 درب
۲ یخچال ساید ال جی 3 درب سفید 30 فوت J287 ۶۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت اینستاویو نقره ای 3 در
۳ یخچال ساید 3 درب Q247 ال جی 30 فوت اینستاویو GC-Q247CSBV ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت دودی درب در درب
۴ یخچال ال جی X267 اینستاویو ساید 3 درب دودی GR-X267CQES ۶۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت دودی درب در درب
۵ یخچال ساید بای ساید ال جی X29 اینستاویو 5 درب دودی 601 لیتر GR-X29FTQEL ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت دودی درب در درب کره
۶ یخچال فریزر کره ال جی X274 ساید بای ساید اینستاویو 5 درب دودی GRX-274DPB ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۷ یخچال فریزر ال جی X24 کره ساید بای ساید 5 درب اینستاویو رنگ دودی ۸۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت دودی درب در درب کره ای
۸ یخچال ال جی X39 ساید بای ساید 30 فوت رنگ دودی ساخت کره GR-X39FTKHL ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سفید 2 در
۹ یخچال فریزر ال جی 2 درب سفید ساید بای ساید J267 ۶۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سفید 3 درب
۱۰ یخچال فریزر ال جی ساید سفید 30 فوت 3 در مدل GCJ-267PXW ۶۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سفید اب ریز دار کره ای
۱۱ یخچال ال جی سفید بالا و پایین 882 کره ای 30 فوت ۴۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سفید بنتلی
۱۲ یخچال فریزر J247 ساید بای ساید ال جی رنگ سفید GC-J247SVUV ۶۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سفید درب در درب
۱۳ یخچال ساید اینستاویو X247 ال جی سفید 668 لیتر ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سیلور اب ریز دار کره ای
۱۴ یخچال ال جی 832 کره بالاپایین 30 فوت نقره ای GRM-832DHLL ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت سیلور درب در درب
۱۵ یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو مدل X259 ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای
۱۶ یخچال فریزر ال جی L247 ساید 30 فوت رنگ نقره ای GC-L247CLAV ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای
۱۷ یخچال فریزر L267 ال جی 2 درب 30 فوت نقره GCL-267PXL ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای 3 درب
۱۸ یخچال ساید بای ساید ال جی J287 سیلور 3 درب 30 فوت GC-J287SLUV ۶۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۹ یخچال فریزر 3 درب ال جی J259 ساید بای ساید نقره ای 30 فوت ۶۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۲۰ یخچال فریزر ال جی J267 بنتلی ساید 30 فوت نقره ای GCJ-267PHL ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای اینستاویو درب در درب
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی X247 نقره ای اینستاویو 668 لیتر GC-X247CSAV ۶۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای درب در درب
۲۲ یخچال فریزر ال جی X267 سیلور ساید اینستاویو 668 لیتر GCX-267PXHN ۶۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای دکمه پایین
۲۳ یخچال ال جی J247 ساید بای ساید 30 فوت نقره GC-J247SLUV ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای شاسی وسط
۲۴ یخچال ساید شاسی وسط J247 ال جی نقره ای 30 فوت GC-J247JABV ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای کره ای اب ریز دار
۲۵ یخچال بالا پایین ال جی 882 کره نقره ای 30 فوت ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30فوت مشکی
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی L247 رنگ مشکی 30 فوت GC-L247 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
32 فوت سفید درب در درب کره
۲۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 2022 اینستاویو سفید X267 ۷۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
32 فوت سیلور 2022
۲۸ یخچال فریزر 2022 ال جی نقره ای X267 ساید بای ساید اینستاویو GR-X267CSHS ۷۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت دودی کره ای
۲۹ یخچال 34 فوت ال جی J35 ساید کره 889 لیتر رنگ دودی GR-J35FTKHL ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت دودی کره ای درب در درب
۳۰ یخچال ال جی کره 34 فوت X334 ساید بای ساید اینستاویو دودی 5 درب GRX-334DPB ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت سفید Door in Door
۳۱ یخچال فریزر ال جی ساید 34 فوت سفید درب در درب GC-J337CVAL ۷۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت سیلور DOOR IN DOOR
۳۲ یخچال فریزر 34 فوت ال جی 3 درب ساید بای ساید نقره ای J34 ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت نقره ای Door in Door
۳۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی J337 نقره 34 فوت GR-J337CSBL ۷۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت سفید 2021
۳۴ یخچال دو قلو ال جی 411 414 رنگ سفید 40 فوت مدل GC-F411EQDM/GC-B414EQFM ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت سیلور 2021
۳۵ یخچال ال جی دو قلو 411 414 نقره ای 40 فوت ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت نقره
۳۶ یخچال دوقلو ال جی 401 404 نقره ای 40 فوت ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
438 لیتر سیلور
۳۷ یخچال بالا پایین ال جی 652 نقره ای 28 فوت GL-F652HLHU ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
446 لیتر نقره ای اب ریز دار
۳۸ یخچال فریزر بالا پایین 689 ال جی 446 لیتر ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
549 لیتر نقره ای Door-in-Door
۳۹ یخچال بالا پایین ال جی 782 درب در درب GN-A782HLHU ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
599 لیتر نقره کره
۴۰ یخچال فریزر ال جی 752 کره ای بالا پایین نقره ای GR-M752GSH ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
رنگ سفید و نقره ای
۴۱ یخچال ال جی 682 بالا پایین 490 لیتر ۳۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28 فوت دودی کره
۱ یخچال فرنچ سامسونگ کره ای 28 فوت دودی 4 درب RF28 French4 ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت دودی متصل به اب شهر
۲ یخچال ساید RS64 سامسونگ دودی 30 فوت RS64R5304B4 ۵۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره متصل به اب شهر
۳ یخچال فریزر سامسونگ RS64 سیلور 30 فوت ساید RS64R5306M9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت نقره ای
۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RS80 نقره ۶۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
34 فوت کره فرنچ مشکی
۵ یخچال فرنچ سامسونگ کره ای 34 فوت مشکی RF28 French5 ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت سفید
۶ یخچال دو قلو سامسونگ RR39-RZ32 رنگ سفید 40 فوت ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت سیلور
۷ یخچال دوقلو سامسونگ RR39-RZ32 نقره ای 40 فوت ۴۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
40 فوت سیلور اب ریز
۸ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RB34 نقره 4 درب ۵۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
526 لیتر اب ریز دار
۹ یخچال بالا پایین RT53 سامسونگ مشکی 526 لیتر ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
۱۰ یخچال سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 526 لیتر ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
620 لیتر دودی اب ریز دار
۱۱ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ RT62 نقره ای ۴۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
رنگ دودی 4 درب
۱۲ یخچال ساید سامسونگ 4 درب دودی 466 لیتر RF48 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
سفید 30 فوت
۱۳ یخچال سامسونگ RS50 سفید ساید بای ساید RS50N3513WW ۵۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
سیلور 2 درب باردار
۱۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 نقره ای 30 فوت RS50N3913SA ۵۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
فرنچ 3 درب
۱۵ یخچال ساید فرنچ سامسونگ RF25 دودی 470 لیتر RF25A5202 ۴۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
مشکی آینه ای 2 درب باردار
۱۶ یخچال ساید بای ساید RS50 سامسونگ مشکی RS50N3913BC ۶۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
نقره 533 لیتر
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ RS53 ساید بای ساید 2 درب سیلور RS53K4600SA ۵۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
نقره ای درب فرنچ
۱۸ یخچال ساید فرنچ سامسونگ RF25 نقره ای 470 لیتر RF25A5202SL ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال هایسنس در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
220 لیتر سیلور
۱ یخچال فریزر بالا پایین هایسنس 220 لیتر نقره ای RD22 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت جادار نقره ای
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس 2 درب 30 فوت نقره ای RS741N4WC ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت چهار در مشکی
۳ یخچال ساید بای ساید هایسنس 30 فوت 4 درب مشکی شیشه ای RQ561N4AB1 ۳۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
30 فوت نقره ای 4 در ساید
۴ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 4 درب 30 فوت نقره ای RQ56IN4AC1 ۳/۵۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
6 فوت ارزان قیمت
۵ یخچال 6 فوت هایسنس RR120 نقره ای هتلی RR120D4AGN ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
کوچک هتلی
۶ یخچال کوچک هایسنس 60 لیتر نقره ای تک درب RR60 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بوش در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28 فوت متصل به آب شهر
۱ یخچال فریزر بوش G90 سایدبای ساید 28 فوت سفید KAG90AW204 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال زیمنس در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
20 فوت سفید
۱ یخچال زیمنس بالا و پایین سفید 20 فوت KD76NAWF1N ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
20 فوت نقره ای
۲ یخچال فریزر زیمنس بالا و پایین نقره ای 526 لیتر KG76NAIFON ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال سنکور در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
33 لیتر قابل حمل
۱ یخچال ماشینی سنکور 33 لیتر مسافرتی CSM4224BL ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱۲
برند ها
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
پاناسونیک
شارپ
توشیبا
جنرال
هایسنس
یونیوا
پریمیوم
گری
شینون
زیمنس
سنکور
کارچر
فیلیپس
آاگ AEG
هیوندای
ایوولی
بوش
بکو
جی بی ال JBL